Enabel voorop in de strijd tegen klimaatverandering

Vincenza Ferrigno
06 maart 2018
Het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel heeft een nieuwe strategie gelanceerd om zijn partnerlanden te helpen in de strijd tegen klimaatverandering. De "Klimaatstrategie 2017-2020" zet in op preventie, adaptatie en mitigatie. Glo.be sprak erover met Claude Croizer, klimaat- en milieuadviseur bij het agentschap.

Waarom een nieuwe strategie?

Om de context een beetje te schetsen legt Claude Croizer uit dat het Belgisch ontwikkelingsagentschap – ondertussen omgedoopt tot Enabel - tot nu toe steeds de krijtlijnen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van milieu volgde. Vervolgens ‘zijn we rekening gaan houden met de versnelling van de agenda, de immigratietoename als gevolg van klimaatverandering en het feit dat onze partnerlanden vaak fragiele staten zijn of door klimaatverandering zijn verzwakt. Dat heeft ons doen inzien dat het tijd was om een stap verder te gaan.’

Hoewel er reeds vele akkoorden, resoluties, strategieën en verbintenissen bestaan met betrekking tot de strijd tegen klimaatverandering, hebben klimaatverstoringen steeds grotere en frequentere gevolgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor droogten, overstromingen, extreme weersomstandigheden en de zeespiegelstijging. Stuk voor stuk fenomenen die niet enkel de bevolking, maar ook de duurzame ontwikkeling in gevaar brengen. Daarom heeft Enabel een nieuwe strategie uitgewerkt die op klimaatverandering en ontwikkeling is gericht. ‘Adaptatie’ en ‘mitigatie’ zijn de sleutelwoorden van deze strategie.

 

Handelen met het oog op klimaatadaptatie en -mitigatie

Tot nu toe diende de oude "Strategie Leefmilieu", waarin ook klimaat aan bod kwam, als referentie. Dankzij de nieuwe Klimaatstrategie 2017-2020 ‘kunnen we een versnelling hoger schakelen op het gebied van klimaat.’ De adviseur van Enabel wil met andere woorden op grotere schaal en concreter handelen: ‘Als ontwikkelingsagentschap is het onze rol om onze partnerlanden te begeleiden bij de uitvoering van hun klimaatstrategieën en de klimaatdoelstellingen te vertalen naar concrete ontwikkelingsacties.’

Bovenaan de lijst met concrete acties die het agentschap met zijn nieuwe strategie wil opzetten, staat de versterking van de capaciteiten van de partnerlanden om zich aan te passen aan de klimaatverandering (‘adaptatie’). Enabel wil zijn deskundigheid en ervaring ten dienste stellen van klimaat- en milieudomeinen zoals doeltreffend waterbeheer, duurzame landbouw of de aanleg van aangepaste infrastructuur. Maar dat is niet alles. Enabel wil eveneens klimaatfinanciering toegankelijker maken en er mee helpen voor zorgen dat klimaatvraagstukken worden opgenomen in de nationale beleidslijnen van de partners, die vaak kwetsbaarder zijn op socio-economisch of milieugebied.

De Klimaatstrategie 2017-2020 voorziet ook in een luik dat volledig is gewijd aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, een van de belangrijkste uitdagingen op het gebied van milieu. Met het oog daarop worden initiatieven op het terrein uitgevoerd die bijvoorbeeld focussen op stadsplanning, groene bouw, energie-efficiëntie, herbebossing en afvalrecyclage.

Enabel wil eveneens klimaatfinanciering toegankelijker maken en er mee helpen voor zorgen dat klimaatvraagstukken worden opgenomen in de nationale beleidslijnen van de partners, die vaak kwetsbaarder zijn op socio-economisch of milieugebied.

Adaptatieproject voor elke klimaatverstoring

In overleg met de partnerlanden is het agentschap op diverse terreinen actief om het hoofd te bieden aan de verschillende soorten klimaatverstoringen en de gevolgen ervan. Zo helpt het project "Ontwikkeling van de saffraan- en dadelpalmketens" (Développement des filières du safran et du palmier dattier) producenten in Marokko om zich aan te passen aan perioden van droogte. Het agentschap draagt hiertoe bij door plannen uit te werken met het oog op de beperking van waterverlies, de verbetering van de wateraanvoercapaciteit, het onderhoud en herstel van traditionele kanalen en het oppompen van grondwater.

Een ander voorbeeld is Rwanda, waar twee programma’s op touw werden gezet met de bedoeling de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Doel: de bosrijkdommen uitbreiden en het beheer ervan verbeteren. Ook op het gebied van 'biomassa-energie' worden in Rwanda acties uitgevoerd, die steeds nauw samenhangen met bosbouw. Ook deze initiatieven zijn erop gericht de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de consumptie van energiehout te beperken. Ze sturen onder meer aan op de overgang van houtskool naar alternatieve groene vormen van energie zoals pellets.

In Vietnam, ten slotte, wordt de klimaatstrategie van Enabel toegepast bij het project "Green Growth Strategy Facility". Deze wil de uitstoot van broeikasgassen verminderen en de financiering van projecten voor groene groei toegankelijker maken, vooral met de bedoeling de klimaatverandering te temperen (= mitigatie). Het project voorziet ook in de financiering van drie proefprojecten in evenveel Vietnamese provincies.

Doel in Rwanda is de bosrijkdommen uit te breiden en het beheer ervan te verbeteren. Ook op het gebied van 'biomassa-energie' worden in Rwanda acties uitgevoerd, die steeds nauw samenhangen met bosbouw.

Rwandese mannen werken op het veld
© Dieter Telemans

Een steeds prominentere en dringendere agenda

Het agentschap voert nog andere projecten en acties uit. Op de vraag of Enabel bij de verwezenlijking van zijn doelstellingen soms op hinderpalen stuit, antwoordt Claude Croizer: ‘Het enige probleem waarmee we soms te maken krijgen, is het ritme, want we zijn bereid om meer te doen. De fase waarin we gesprekspartners moesten overtuigen van het belang van klimaat- en milieuacties zijn we al voorbij. Nu komt het erop aan de nodige financiële middelen te vinden en onze hoofdprioriteiten vast te leggen. De internationale klimaatagenda is steeds prominenter aanwezig, maar wordt ook dringender.’

Zet België zich wel voldoende in voor deze agenda? Claude Croizer, een expert ter zake, is resoluut en zegt op stellige toon: ‘Je kan je nooit genoeg inzetten, maar dat geldt voor alle landen. Dat betekent niet dat we niets realiseren. We realiseren zelfs veel goede dingen, maar daarmee mogen we niet tevreden zijn. Gezien de toestand zullen we altijd achterop hinken. Dat kan ons enkel aanzetten om nog meer te doen. Toch zet België zich al ruimschoots in, vooral op vlak van financiering. Maar er moet meer gedaan worden. Meer en sneller.’

Klimaat Enabel
Terug Planeet
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 10 /17 Klimaatbeleid moet sneller en ambitieuzer