Snel lezen

3

België in de VN Veiligheidsraad

SPF AE/FOD BZ
03 januari 2019
Vanaf 1 januari 2019 zetelt België voor een periode van twee jaar in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Ons land wil een constructieve, betrouwbare en open partner zijn in de zoektocht naar gezamenlijke antwoorden op internationale vredes- en veiligheidsvraagstukken. Dat samen met de andere leden van de Veiligheidsraad en alle relevante actoren.

In overeenstemming met het Handvest van de Verenigde Naties zal België actie ondernemen in naam van de hele internationale gemeenschap. Hoewel de druk op de naoorlogse mechanismen van internationale samenwerking zich ook laat voelen binnen de dynamiek van de Veiligheidsraad, is België van plan om de multilaterale visie te belichamen waarop ons buitenlandse beleid sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog gestoeld is. Ons land zal tijdens zijn mandaat trouw blijven aan de geest van dialoog en zal zich inspannen om zijn traditionele rol van bemiddelaar te spelen op pragmatische wijze: “Consensus smeden, bouwen aan vrede.”

Ons land zal er naar streven een substantiële bijdrage te leveren aan de debatten over alle belangrijke internationale vraagstukken die door de Veiligheidsraad worden behandeld, met eigen accenten die onze waarden en specifieke expertise weerspiegelen. Dit mandaat past inderdaad in het bredere kader van de internationale actie van België, dat zich sterk profileert op het gebied van mensenrechten en inzet voor zijn Europese dimensie. Ons land zal er ook voor zorgen acties voor te stellen die op coherente wijze de instrumenten van Diplomatie, Ontwikkeling en Defensie integreren, in lijn met onze inspanningen voor een "globale aanpak".

Naast de specifieke taken die aan de leden van de Veiligheidsraad zijn toegewezen, zal België bijzondere aandacht blijven schenken aan onderwerpen waarin we al heel lang investeren en die we ook tijdens onze campagne naar voor hebben geschoven. Ze kunnen worden samengevat onder de kernwoorden preventie, bescherming en efficiëntie.

•          Preventie moet ervoor zorgen dat verontrustende situaties aangepakt worden voor ze in internationale conflicten ontaarden. Het promoten van bemiddeling, aandacht voor de bedreiging van klimaatverandering, voor vrede en veiligheid en de non-proliferatie van massavernietigingswapens zullen dan ook prioriteiten zijn.

•          Bescherming, omdat de internationale veiligheid gestoeld is op veiligheid voor elke persoon. Ons land zal ervoor zorgen dat onder andere de bescherming van kinderen in gewapende conflicten, de toegang tot humanitaire hulp en de strijd tegen straffeloosheid hoog op de agenda blijven staan.

•          Efficiëntie ten slotte gaat over efficiënt operationeel beheer van missies van de Verenigde Naties. Ons land ondersteunt dan ook de hervormingsagenda van de secretaris-generaal van de VN, zoals zijn actie voor vredeshandhaving. Het nastreven van betere resultaten moet ook worden weerspiegeld in een grotere betrokkenheid van vrouwen, zowel politiek als operationeel.

Vredesopbouw Veiligheid Verenigde Naties
Volgend artikel België zet zich in voor internationale bemiddeling