50 jaar ontwikkelingssamenwerking in Peru

Noémie Nyst
01 december 2015
In de zomer van 1965 begon de Belgische Ontwikkelingssamenwerking met haar werk in Peru. Dat betekent dus dat ze al 50 jaar strijd levert tegen armoede en ongelijkheid en ijvert voor duurzame ontwikkeling.

Ze is werkzaam in het land via verschillende kanalen:

 1. De gouvernementele samenwerking waarbij de overheid van België en Peru een officiële overeenkomst sluiten.
 2. De niet-gouvernementele samenwerking uitgevoerd door de 20 Belgische ngo’s die in Peru werkzaam zijn, organisaties uit de Peruaanse civiele samenleving, de vakbonden en de universitaire en wetenschappelijke samenwerking.
 3. De humanitaire hulp voor onmiddellijke respons in geval van (natuur)rampen.
 4. De multilaterale samenwerking: België is betrokken bij projecten van de Europese Unie, de Wereldbank en de Verenigde Naties.
 5. Steun aan de privésector waardoor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking een stimulans wil geven aan de duurzame en inclusieve economische ontwikkeling in Peru.

Medewerkers van defensoria die het land doorkruisen hebben inmiddels al meer dan 30.000 personen in 700 achtergestelde districten bereikt en 126.000 dossiers aangelegd.

In de loop van de 50 jaar samenwerking hebben de actoren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zich toegelegd op vijf grote themagebieden.

Mensenrechten en gender

Begin jaren 2000 begon de Belgische Ontwikkelingssamenwerking aan de oprichting en versterking van de Defensoria del Pueblo, een ombudsdienst (zie Glo.be 1/2015, p. 13). Met de steun van België en andere landen via een gemeenschappelijk basket fund beschikt de Defensoría vandaag over een nationaal netwerk van 28 kantoren en 10 attentiegroepen. Medewerkers die het land doorkruisen hebben inmiddels al meer dan 30.000 personen in 700 achtergestelde districten bereikt en 126.000 dossiers aangelegd. De Defensoría del pueblo schreef meer dan 60 rapporten met aanbevelingen voor alle sectoren. Waar de organisatie aanvankelijk 80% van haar middelen uit de internationale samenwerking haalde, is dat in 2015 verminderd tot 8%.

Ook de verdediging van de mensenrechten is voor de Belgische ngo’s in Peru een belangrijk werkgebied. In de jaren 90, toen corruptie alomtegenwoordig was, ondersteunden de ngo’s organisaties uit de civiele samenleving die opkwamen voor de fundamentele rechten van de bevolking. Dat gebeurde in de vorm van aangifte-acties of van steun voor gevangenen die onterecht waren beschuldigd van terrorisme.

Vandaag hebben de ngo’s hun aandachtsgebied verlegd naar syndicale rechten en de verdediging van het recht op een gezond milieu.

Mensen komen bijeen voor een podium
© Pepe Atocha

Milieu
Het ‘programma voor duurzame economische ontwikkeling en het strategisch beheer van de natuurlijke rijkdommen’ in de regio’s Apurimac, Ayacucho, Huancavelica, Junin en Pasco – PRODERN – sluit aan bij de beleidskeuzes van de Peruaanse regering. Deze wil namelijk een inclusieve en sociale economische groei bevorderen alsook een betere verdeling van de rijkdommen. Dat heeft geleid tot een groei van de interne markt en tot meer middelen om de armoede in plattelandsgebieden aan te pakken.

Wie milieuprojecten zegt, denkt automatisch aan het grootste herbebossingsprogramma van het land in Cajamarca, goed voor meer dan 30.000 hectare nieuwe aanplant. Granja Porcón is een schoolvoorbeeld van duurzaam bosbeheer: het gebied met meer dan 200 boomsoorten heeft al meer dan 16 miljoen ton CO2 opgenomen. Bovendien is het dorp uitgegroeid tot een toeristische attractie die jaarlijks meer dan 10.000 toeristen trekt.

Gezondheid
Sociale rechten vormen het fundament van waardige levensomstandigheden. Voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking staat dan ook de toegang tot goede gezondheidszorg, met name voor de meest arme en kwetsbare mensen, bovenaan de prioriteitenlijst. Zo pleit ze voor een universele zorgverzekering (zie Glo.be 4/2014, p. 24). Daarvoor is een samenwerking opgezet met de Aseguramiento Universal en Salud en het Ministerie van Economie en Financiën. Sinds de aanvang van de programma’s SISTEC et SISFIN hebben nog eens meer dan 2 miljoen mensen uit plattelandsgebieden zich aangesloten bij de ziekteverzekering (SIS of Seguro Integral de Salud) waardoor zij dus aanspraak kunnen maken op gezondheidszorg.

Man geeft uitleg aan een groep
© © BTC/Julio Pedroza

Familielandbouw
Heel wat Belgische ngo’s zijn actief in de familiale landbouw. Deze vorm van landbouw laat immers toe om de familiale en gemeenschapsstructuren in stand te houden terwijl tegelijkertijd de biodiversiteit bewaard wordt. Bovendien produceert familiale landbouw voedsel voor niet minder dan 70% van de bevolking.

Een ander opmerkelijk resultaat: met de steun van Belgische ngo’s aan de koffiesector kon de Junta Nacional del Café zich verzekeren van de deelname van 250 organisaties die inmiddels partnerorganisaties zijn geworden. In de koffiesector in Peru zijn 225.000 gezinnen werkzaam die 425.000 hectare bewerken, zonder meer dus een strategische sector waarin producenten investeren.

Cultuur
Sinds een aantal jaren steunt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking culturele organisaties vooral met werkingsmiddelen voor ‘microprojecten’, verenigingen en culturele centra die in Peru naam en faam hebben verworven en die erin geslaagd zijn een sterk artistiek project op touw te zetten. Om er een paar te noemen: de culturele groep Puckllay, Yuyachkani, de culturele vereniging Waytay, de Casa Cultural Arenas y Esteras die kunst gebruikt als medium om nieuwe sociale perspectieven te openen voor jongeren en de samenleving. Een van de resultaten van 50 jaar samenwerking is dat tientallen jongeren dankzij hun artistieke vaardigheden konden doorstromen naar het hoger onderwijs.

 

50 jaar samenwerking tussen Peru en België: dat wordt gevierd!

De Belgische ambassade in Peru, de Belgische Technische Coöperatie (BTC), het Peruaanse agentschap voor internationale samenwerking (APCI) en de actoren van de Belgische en Peruaanse civiele samenleving wilden de resultaten van deze symbolische mijlpaal van 50 jaar samenwerking tussen Peru en België feestelijk in de verf zetten. Een jaar lang werkten zij vanuit drie invalshoeken: 1) een beeld geven van de talrijke resultaten van 50 jaar samenwerking; 2) een denkoefening maken over de opdracht van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en van de samenwerking in het algemeen in een hoog middeninkomensland zoals Peru en 3) de gemeenschappelijke identiteit van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Peru versterken.

Een aantal initiatieven:

 • Een wedstrijd werd uitgeschreven voor het ontwerp van een gemeenschappelijk logo van 50 jaar samenwerking België-Peru.
 • Een Facebookpagina werd gecreëerd met meer dan 2000 leden.
 • In april werd een fotowedstrijd uitgeschreven om de geschiedenis van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Peru in beeld te brengen. Kristien De Frenne van de ngo TRIAS kaapte de eerste prijs weg. (zie kader)
 • Op 16 oktober had een druk bijgewoond debat plaats in samenwerking met de CIES (Academie voor maatschappelijk en economisch onderzoek): Slaagt Peru erin om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te halen?
 • De Belgische ambassade nam, samen met de verschillende actoren, het initiatief om voor het Peruaanse publiek de resultaten van 50 jaar samenwerking in de kijker te plaatsen op het Festival Belga, Resultados que cuentan. Meer dan 5000 belangstellenden genoten in een familiale en feestelijke sfeer van de vele activiteiten. Groot en klein kregen op een ludieke wijze heel wat informatie mee over gender, mensenrechten, gezondheid, milieu en familiale landbouw.
 • Een documentaire belicht 50 jaar samenwerking via haar belangrijkste accenten: diversiteit, de evenwichtige verhouding tussen de diverse samenwerkingskanalen, participatie, mensenrechten. Te zien op www.youtube.com > “Resultados que cuentan: 50 años de cooperación belga en el Perú”. (nn)
Peruviaanse kinderen spelen met houten speelgoed
© Pepe Atocha

‘Ik wou het harde werk van de landbouwers weergeven’

Man doet aardappelen in zakken

Maak kennis met Kristien De Frenne, winnares van de publieksprijs van de fotowedstrijd in het kader van 50 jaar Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Peru. 

 

Wie zien we op de foto?
Een partner van Coopagros die over ongeveer anderhalve hectare aardappelen beschikt. Coopagros is een coöperatie van aardappelboeren met 266 producenten. Ze staat onder andere in voor microkredietleningen, optimaliseert het product en verkoopt zaad en landbouwmeststoffen.

Hoe kwam de foto tot stand?
Ik ben communicatieverantwoordelijke voor TRIAS in Peru en Ecuador. Toen ik in augustus 2014 enkele lokale projecten bezocht, waren de partners aan het oogsten. Het viel me op hoe de aardappelen in een rij opgesteld waren om naar Lima te voeren voor verkoop. Ik wou het harde werk van deze landbouwers weergeven en de trots om deel uit te maken van een organisatie.

Waarom nam je deel?
Het leek me een kans om de activiteiten van TRIAS in Peru in de kijker te zetten. TRIAS helpt namelijk organisaties van familiale landbouw en kleine producenten met toegang tot de markt, microkrediet of bijscholing. We bieden technische hulp maar geloven dat het individu zijn eigen ontwikkeling kan bevorderen.

 

Jorden Van De Vreken

Belgische Ontwikkelingssamenwerking Peru
Terug naar dossier
Imprimer
In dezelfde categorie - Artikel 26 /31 Het Zuiden doet het anders. De win-win van Zuid-Zuidsamenwerking.