Gezocht: Junior Experten

Enabel
14 september 2018
Je bent jonger dan 31 en je wil één of twee jaar ervaring opdoen in de ontwikkelingssamenwerking? Dan is het Juniorprogramma geknipt voor jou. Vanaf 10 september kan je opnieuw solliciteren voor een job als junior expert in een van de veertien partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Coördinator Karen Morice geeft tekst en uitleg. Het Juniorprogramma is een initiatief van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

INTERVIEW

 

Het Juniorprogramma start met de selectie van een nieuwe lichting Junior Experten. Jullie zijn dan al aan de derde, vernieuwde editie toe (2018-2023). Wat houdt jullie Programma precies in?

Elk jaar biedt het Juniorprogramma een dertigtal jonge professionals de kans om een eerste terreinervaring op te doen in de internationale ontwikkelingssamenwerking. Voorwaarde is dat ze jonger zijn dan 31 en EU-onderdaan. Zij worden uitgestuurd naar één van onze partnerlanden om op het terrein mee te draaien in een ontwikkelingsproject. Dat kan een project zijn van Enabel of van één van de 24 ngo’s die aangesloten zijn bij het Juniorprogramma. Tegenwoordig is meer dan de helft van de wereldbevolking jonger dan 30 jaar. Die jongeren zijn creatief en idealistisch. Zij kunnen de wereld veranderen. Het is de ambitie van ons Programma om de opmars van een nieuwe generatie jonge experten aan te moedigen: jongeren die innovatief zijn en zich inzetten voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's).

 

In het vernieuwde programma wordt breder gerekruteerd naar kandidaten. Kun je daar wat meer over vertellen?

Dat klopt, wij beperken ons niet meer tot jongeren die van plan zijn om hun verdere carrière in de ontwikkelingssamenwerking uit te bouwen. Vroeger wou het programma een springplank zijn naar de internationale samenwerking. Gedrevenheid om te werken in de ontwikkelingssamenwerking was dan ook een noodzakelijke voorwaarde om deel te nemen aan het Juniorprogramma. Nu staan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen centraal. Wij willen vooral dat de deelnemers zich actief en op lange termijn engageren om te werken aan de SDG's. Concreet gezien kunnen ze na hun ervaring evengoed gaan werken in de private sector, bijvoorbeeld voor een onderneming die actief is rond hernieuwbare energiebronnen. Of gaan werken in een meer ‘klassieke’ sector en zich buiten hun werkuren engageren in verenigingen voor duurzame ontwikkeling. Wij willen vooral dat ze zich met woord en daad inzetten voor duurzame ontwikkeling.

Wij willen mee om een gesensibiliseerde generatie creëren: jongeren die zich actief inzetten voor de waarden van de SDG’s.

 

Karen Morice - Coördinator Juniorprogramma

Portret van Karen Morice
© Enabel

Hoe verloopt het selectieproces precies?

Wij publiceren twee projectoproepen per jaar. Bij elke oproep worden onze partner-ngo’s en Enabel uitgenodigd om functies voor te leggen die ze graag ingevuld zien door een Junior Expert, gefinancierd door het Juniorprogramma. Als hun aanvraag wordt aanvaard sturen wij een jonge professional die we speciaal voor die functie rekruteren.

Het aantal functies ligt lager dan bij de vorige edities van ons programma, maar daar staat een hogere kwaliteit tegenover. Voortaan evalueren wij elke voorgestelde functie aan de hand van een analyserooster met verschillende criteria. Een van deze criteria is de meerwaarde die de deelnemer zal hebben voor het project maar ook omgekeerd, wat het project de deelnemer te bieden heeft. Andere criteria zijn het innovatieve karakter van de functie, het contact met de lokale realiteit, de link met de SDG’s, welke kans de jongeren krijgen om hun netwerk of partnerschappen uit te bouwen, enz.

Bovendien speelt de kwalificatie van de Junior Expert een grote rol. Wij hebben bij Enabel en bij de partner-ngo’s gepeild naar hun behoeften. Zo weten wij welke competenties momenteel ontbreken. Dat is ook een manier om de deelnemers professionele kansen in de samenwerking te garanderen als ze in die richting verder willen evolueren. Wij weten dat de managementfuncties een grote uitdaging vormen voor de sector, alsook de gespecialiseerde profielen. Wij zullen dus zorgen voor een evenwicht tussen meer algemene profielen die eigen zijn aan toekomstige managers en tussen gespecialiseerde profielen als bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur, specialisten in financiën, digitalisering ...

De rekrutering bestaat uit verschillende stappen. Meer details over het proces vind je op onze website https://www.juniorprogramme.be/ De geselecteerde kandidaten volgen daarna een briefing van twee weken voordat ze naar het terrein vertrekken. Op die manier krijgen ze een beter beeld van hun werkomgeving en de specifieke vereisten.

 

Krijgen de jongeren begeleiding wanneer ze uitgestuurd worden door het Juniorprogramma?

Jazeker, ik durf zeggen dat de opvolging van de jongeren centraal staat in ons Programma. De opvolging start van zodra ze vertrekken. Halverwege hun terreinervaring is er een debriefing en op het einde van hun contract volgt er nog een. Het is de bedoeling dat we ze echt ondersteunen zodat ze hun competenties kunnen ontwikkelen en zin kunnen geven aan hun talenten. Daarvoor – en dat is nieuw – krijgen ze begeleiding van een gecertificeerde externe coach die hen vanop afstand volgt bij hun professionele ontplooiing. Dankzij deze gepersonaliseerde begeleiding kunnen ze hun potentieel sneller aanboren en bepaalde obstakels op het terrein uit de weg ruimen.

Wij volgen hen ook op na hun ervaring bij het Juniorprogramma om te weten wat er van hen geworden is. Zijn zij nog steeds professioneel of persoonlijk betrokken bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen? Het is ons streefdoel dat minstens 75 % van de ex-Juniors zich blijft engageren voor de SDG’s. Wij helpen mee om een gesensibiliseerde generatie te creëren: jongeren die zich actief inzetten voor de waarden van de SDG’s.

 

Jullie willen ook netwerken en partnerschappen uitbouwen?

Ook dat is een belangrijk element in het nieuwe Programma. Het Juniorprogramma wil namelijk netwerken en partnerschappen met verschillende actoren uitbouwen in België én in de partnerlanden met onze Junior Experten, rond de SDG's. Het is de bedoeling om het Juniorprogramma en het werk van de Junior Experten beter bekend te maken en te valoriseren. Bovendien willen we via deze uitwisselingen de mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingsprojecten aftasten. Momenteel werken wij aan een samenwerkingsproject met de private sector. Wij hebben vijf ondernemingen opgezocht die we zouden willen betrekken bij een proefproject. Het idee is om in cocreatie te werken met deze ondernemingen: kunnen we bijvoorbeeld hun jonge medewerkers enkele maanden betrekken bij de projecten van Enabel of van een partner-ngo? Het aspect ‘cocreatie’ is belangrijk want wij streven naar een win-winsituatie voor de onderneming én voor het Juniorprogramma. Alles zal dus afhangen van het resultaat van de onderhandelingen maar ik ben er zeker van dat wij innovatieve partnerschappen kunnen smeden. Met natuurlijk als einddoel dat meer en meer jongeren zich concreet inzetten voor duurzame ontwikkeling.

 

Enabel Belgische Ontwikkelingssamenwerking
Terug naar dossier
Imprimer
In dezelfde categorie - Artikel 11 /31 Hoever staan we met de Duurzame Ontwikkelings-doelstellingen?