Het klimaatakkoord van Parijs is onomkeerbaar

Chris Simoens & Ulrik Lenaerts
20 januari 2017
Begin vorig jaar berichtten we over het klimaatakkoord van Parijs (Globe, 1/2016). Eind 2016 heeft een nieuwe klimaattop plaatsgevonden in Marrakesh. Wat leverde die op?

BEKRACHTIGING: SNELLER DAN VERWACHT

Het klimaatakkoord van Parijs trad op 3 november 2016 in werking, net voor de klimaattop van Marrakesh (7-18 november 2016). Op dat moment hadden minstens 55 landen, die samen minstens 55% van de wereldwijde uitstoot aan broeikasgassen vertegenwoordigen, hun bekrachtiging officieel neergelegd bij de VN. Dat gebeurde veel sneller dan verwacht, mede onder impuls van toenmalig president Obama (VS) en VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. De EU bekrachtigde het akkoord in oktober en wachtte dus niet op de erkenning van alle lidstaten afzonderlijk, voorzien in 2017.

4 RESULTATEN VAN DE KLIMAATTOP VAN MARRAKESH (COP22)

Er werden weinig concrete resultaten verwacht van de klimaattop in Marrakesh. Maar gesteund door de vlotte activering van het klimaatakkoord wilde de top wel aantonen dat er wereldwijd een sterke politieke wil bestond om de klimaatverandering aan te pakken. Uiteindelijk bereikte de top vier belangrijke resultaten.

1. Het rulebook moet klaar zijn tegen 2018

Het klimaatakkoord van Parijs vermeldt voor elk van zijn onderdelen zoals transparantie, aanrekenbaarheid en capaciteitsopbouw vaak enkel de belangrijke principes en doelstellingen. Bedoeling was om op basis van deze principes later een gedetailleerd en werkbaar rulebook op te stellen, met inbegrip van wie wat doet. De klimaattop in Marrakesh besliste dat het rulebook klaar moet zijn tegen 2018, in plaats van het voorziene 2020

2. De besluitvorming tot 2018 gebeurt door alle partijen

Na een bekrachtiging vindt er regelmatig een ‘conference of the parties’ plaats: een top waarin de landen die het akkoord bekrachtigd hebben – de partijen van het akkoord – met elkaar overleggen. De eerste vergadering van het klimaatakkoord vond meteen in Marrakesh plaats. Deze besliste dat alle landen betrokken zouden worden bij de uitwerking van het rulebook tot 2018, ook zij die het akkoord nog niet bekrachtigd hebben maar wel de intentie hebben om dat te doen. Op die manier worden die landen niet uitgesloten van de besluitvorming.

3. Het is haalbaar om 100 miljard dollar per jaar te voorzien om de uitstoot van ontwikkelingslanden te doen dalen en hen klimaatweerbaar te maken

Het is een moeilijke klus om te berekenen hoeveel geld precies naar klimaat gaat. In Marrakesh stelden de rijke landen een heel secure analyse voor van hun klimaatfinanciering van ontwikkelingslanden. De studie toonde aan dat de publieke financiering door de rijke landen zal stijgen van 41 miljard dollar in de periode 2013-14 naar een geschatte 67 miljard dollar tegen 2020. Met de private financiering meegerekend, bijvoorbeeld exportkredieten, zou de 100 miljard dollar in 2020 zeker overschreden worden. Ook de ontwikkelingslanden aanvaarden de vaststellingen van deze studie. De belofte in Kopenhagen (2009) om jaarlijks 100 miljard dollar ter beschikking te stellen van ontwikkelingslanden bleef dus geen dode letter.

4. Het klimaatakkoord van Parijs is onomkeerbaar

Het klimaatakkoord van Parijs groeide in 2016 uit tot een breed maatschappelijk gedragen akkoord. Het betekende een keerpunt in hoe de wereld omgaat met klimaatverandering. Marrakesh moest de politieke wil bevestigen om te evolueren naar een lagekoolstofmaatschappij. De verkiezing van de klimaatscepticus Donald Trump tot president van de VS tijdens de top in Marrakesh maakte een dergelijk signaal nog actueler. De top slaagde erin een sterk politiek signaal uit te sturen dat het klimaatakkoord van Parijs onomkeerbaar is. Bovendien ligt sinds het klimaatakkoord het initiatief in handen van alle betrokkenen en niet meer enkel van de VN-conventie voor klimaatverandering (UNFCCC). Landen, ngo’s, private sector, individuele burgers… zijn aan zet om het akkoord in praktijk te brengen.

 

Verneem het antwoord op vijf veelgestelde vragen over het klimaatakkoord. 

 

Klimaatakkoord
Terug Planeet
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 15 /17 Technieken uit de vergeetput