Humanitaire hulp op eigen vleugels

Arnaud Vander Linden
01 oktober 2012

UNHAS, de luchtvloot van de humanitaire hulp

Ondanks de toename van het aantal natuurrampen en de intensiteit ervan, moet overal en onder gelijk welke omstandigheden zo snel mogelijk humanitaire noodhulp geboden worden aan de zwaarst getroffen bevolkingsgroepen. Met dit gegeven voor ogen vroegen de Verenigde Naties aan het Wereldvoedselprogramma (WVP) het beheer van een luchtvloot op zich te nemen om doeltreffend hulp te kunnen bieden bij natuurrampen en andere humanitaire crisissen: UNHAS.

De United Nations Humanitarian Air Service (UNHAS) is een dienst die voor rekening van WVP en andere humanitaire organisaties het luchttransport van goederen en passagiers verzorgt. Dit luchttransport kan gebeuren in de vorm van: het overvliegen van noodvoedselhulp naar afgelegen gebieden, de evacuatie om medische of veiligheidsredenen van de getroffenen, het transport van humanitaire hulpverleners enz. Deze diensten zijn volledig gerechtvaardigd om redenen die te maken hebben met de veiligheid, de slechte staat van de wegen, de lange afstanden en het gebrek aan betrouwbare luchtoperatoren in de gebieden waar de humanitaire activiteiten zich voltrekken.

In 2010 vervoerde UNHAS in totaal 350.534 personen, onder wie 54% medewerkers van ngo’s en internationale organisaties en 40% medewerkers van de verschillende VN-agentschappen. De resterende 6% kwam uit de media, de donorgemeenschap en de diplomatie. HET WVP is dus niet het enige VN-agentschap dat van de diensten van UNHAS gebruik maakt. UNHAS houdt zich niet alleen bezig met het vervoer van personen. Ook het vervoer van humanitaire goederen maakt deel uit van zijn taken. In 2010 vervoerde UNHAS wereldwijd het equivalent van 14.833 ton humanitaire hulp.

Om al zijn taken zo snel en goedkoop mogelijk uit te voeren beschikt UNHAS over een luchtvloot die altijd stand-by is. De luchtmachtbasis bevindt zich in Centraal-Afrika, op de internationale luchthaven van Entebbe (Oeganda), een zeer geschikte locatie. Momenteel werkt het WVP met de donoren samen om meer fondsen vrij te maken voor extra stand by-capaciteit tijdens noodhulpoperaties.

België steunt

Het zijn de reguliere operaties die voor UNHAS het moeilijkst te handhaven zijn vanwege de beperkte middelen. Het hoofddoel van deze operaties is kwaliteitsvolle, veilige en voldoende diensten aan de humanitaire gemeenschap aanbieden. In 2010 ondersteunde België via schenkingen drie speciale operaties: in Niger, Tsjaad en Centraal-Afrika. In een jaar tijd steeg het aantal operaties tot meer dan het dubbele. In 2011 droeg de Belgische Ontwikkelingssamenwerking bij tot de financiering van acht speciale operaties van UNHAS (Niger, Centraal-Afrika, Ivoorkust, Somalië, Afghanistan, DR Congo en Ethiopië) voor een totaal bedrag van 5.050.000 euro. Daarnaast schonk ze ook 200.000 euro voor de vliegopleiding van personeel van UNHAS.

De geldelijke bijdragen van België aan de luchtvaartdienst worden elk jaar geprogrammeerd en zijn bestemd voor de meest dringende operaties waarover regelmatig wordt overlegd met het WVP. In 2010 was België met een totaal bedrag van 3.238.542 euro de 8e donor van UNHAS. Het jaar daarop bedroeg de Belgische steun in totaal 5.250.000 euro: de grootste bijdrage van ons land aan UNHAS in de voorbije 5 jaar. Voor 2012 is een nieuwe financiering van 5.500.000 euro geprogrammeerd, met dien verstande dat de te financieren operaties door het WVP worden vastgelegd op basis van de noden.

België is dus nog steeds een regelmatige en betrouwbare partner van UNHAS. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking is zich immers bewust van de meerwaarde die de diensten van UNHAS voor de humanitaire hulp kunnen opleveren.

Humanitaire hulp
Terug Mens
Imprimer