ILO 100 jaar: mijlpalen

Chris Simoens
07 mei 2019
In 2019 viert de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) haar 100ste verjaardag. Glo.be overloopt enkele mijlpalen uit haar lange geschiedenis.

1919 – Oprichting

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) wordt opgericht als onderdeel van het Verdrag van Versailles na WOI. Zij moest bijdragen aan meer sociale rechtvaardigheid om zo een duurzame wereldvrede mogelijk te maken.

 

1919/1920 – 9 conventies en 10 aanbevelingen

Onder impuls van de eerste directeur, de Fransman Albert Thomas, worden gedurende de eerste 2 jaar 9 conventies en 10 aanbevelingen goedgekeurd. Onder meer de conventie over het aantal werkuren, de bescherming van het moederschap, de minimumleeftijd, werkloosheid, nachtwerk voor vrouwen en nachtwerk voor jongeren.

 

1920 – Permanent secretariaat in Genève

De ILO neemt haar intrek in een gebouw in Genève. De organisatie zal verhuizen in 1926 en in 1974, maar blijft steeds in Genève (behalve tijdens WOII).

Het ILO-gebouw in 1926
© ILO

1926 – Conventie over Slavernij

De Volkerenbond neemt de Conventie over Slavernij aan. Ondertekenende landen dienen elke vorm van slavernij uit te bannen en zware boetes op te leggen in geval van slavenhandel en slavenhouderij.

 

1926 – Commissie van experts controleert conventies

Een commissie van onafhankelijke juristen gaat na of de landen die een conventie bekrachtigd hebben, deze ook toepassen in de praktijk.

 

1929 – De Grote Depressie begint

De ILO speelt een belangrijke rol bij het zoeken naar oplossingen voor de ‘Grote Depressie’. Gedurende ruim 10 jaar worden vooral Europa en de VS geteisterd door massale werkloosheid. Nationalisme en isolationisme winnen veld.

 

1936 – Eerste regionale conferentie in Santiago (Chili)

Door de opkomst van nationalisme en antidemocratische regimes in Europa, richt de ILO zijn blik meer op Amerika. Deze conferentie voor Amerikaanse lidstaten bevestigt de idee van universaliteit: de acties van de ILO stemmen overeen met de noden van alle volkeren ter wereld, om het even welk sociaal of economisch regime hun landen aanhangen.

 

1939-1945 – Vrouwen op de voorgrond tijdens WOII

Tijdens de gruwelijke WOII voeren vrouwen steeds meer jobs uit die traditioneel voor mannen bestemd waren. Dat verandert het perspectief op vrouwenrechten en op de capaciteiten van vrouwen en hun deelname aan de arbeidsmarkt.

De conferentie in Philadelphia in 1944
© ILO

1944 – De Verklaring van Philadelphia

De ILO neemt de Verklaring van Philadelphia aan. Deze bevestigt dat (1) arbeid geen handelswaar is, (2) vrijheid van expressie en vereniging noodzakelijk zijn voor blijvende vooruitgang en (3) dat armoede, waar dan ook, een gevaar vormt voor voorspoed in de hele wereld.

 

1946 – De ILO vervoegt de Verenigde Naties

De ILO wordt het eerste gespecialiseerde agentschap van de Verenigde Naties die in 1945 opgericht werden. Meteen wordt de ILO één van de centrale fora van debat tijdens de Koude Oorlog.

 

1947 – Eerste Aziatische regionale conferentie in New Delhi (India)

Delegaties van 18 landen en territoria ontmoeten elkaar om de ILO-activiteiten in Azië te versterken. Het continent maakt op dat moment grote veranderingen mee, met onder meer de onafhankelijkheid van India en Pakistan.

Eerste Aziatische regionale conferentie in New Delhi (India) met premier Nehru
© ILO

1948 – Fundamentele Conventie over Vrijheid van Vereniging

De Conventie n° 87 over ‘Vrijheid van Vereniging en Bescherming van het Recht zich te organiseren’ wordt aangenomen. Deze geeft werknemers het recht naar eigen keuze organisaties op te richten en er lid van te worden, zonder voorafgaande toestemming.

 

1949 - Fundamentele Conventie over Collectieve Onderhandeling

Conventie n° 98 over het ‘Recht tot Organiseren en Collectieve Onderhandeling’ stelt dat werknemers beschermd worden tegen anti-vakbond-discriminatie en verankert het recht op collectieve onderhandeling.

 

1952 – Programma voor Andes-Indianen

Het eerste grootschalige programma voor technische samenwerking – geleid door de ILO in samenwerking met andere VN-agentschappen – wordt gelanceerd. Doel: de sociale en economische omstandigheden verbeteren van de inheemse volkeren in 7 Andeslanden.

Eerste Afrikaanse regionale conferentie in Lagos (Nigeria)
© ILO

1960 – Eerste Afrikaanse regionale conferentie in Lagos (Nigeria)

Deze regionale conferentie – de grootste ooit georganiseerd door de ILO – vindt plaats in de context van de onafhankelijkheid van veel Afrikaanse landen. In 1960 worden 16 Afrikaanse landen lid van de ILO, wat de structuur en de activiteiten van de organisatie sterk verandert.

 

1964 – Verklaring tegen Apartheid

Met deze verklaring veroordeelt de Internationale Arbeidsconferentie unaniem het beleid rond rassenscheiding van de Zuid-Afrikaanse regering. In 1990 zal Nelson Mandela hulde brengen aan ILO’s bijdrage aan de strijd tegen apartheid. De apartheid wordt in 1994 officieel opgeheven.

Nelson Mandela brengt hulde aan ILO’s bijdrage aan de strijd tegen apartheid (1992).
© ILO

1969 – ILO krijgt Nobelprijs voor de Vrede voor haar 50ste verjaardag

In haar toespraak zei Mevrouw Aase Lionaes, voorzitster van het Nobelcomité: ‘Onder een fundamentsteen van het hoofdgebouw van de ILO in Genève ligt een document waarop staat: Als je vrede wilt, cultiveer dan rechtvaardigheid. Weinig organisaties zijn er in dezelfde mate in geslaagd als de ILO om de fundamentele morele idee waarop ze gebaseerd is, in actie te vertalen.’

De oorkonde en de medaille van de Nobelprijs voor de ILO in 1969
© ILO

1977 – Verklaring over multinationale ondernemingen

De Verklaring wil multinationale ondernemingen begeleiden en inspireren in domeinen zoals tewerkstelling, vorming, werkomstandigheden, veiligheid en gezondheid, en industriële relaties.

 

1982 – ILO promoot vrijheid van vakbonden in Oost-Europa

In 1981 ontbindt de Poolse regering de vakbond Solidarność, die het jaar voordien door Lech Walesa was opgericht. Vervolgens ondersteunt de ILO volop de legitimiteit van Solidarność in Polen. Deze zal uiteindelijk de deur openen naar de terugkeer van de democratie.

Lech Walesa op een ILO-vergadering in 1981
© ILO

1989 – De Belg Michel Hansenne wordt directeur-generaal van de ILO

Michel Hansenne zal aan het roer blijven tot 1999. Hij is tot nu toe de enige Belg die aan het hoofd stond van de ILO.

 

1992 – Nieuw programma om kinderarbeid uit te roeien

De ILO lanceert het verstrekkende Internationale Programma voor de Uitroeiing van Kinderarbeid. Het heeft ertoe bijgedragen dat 86 miljoen kinderen uit de kinderarbeid werden gehaald.

 

1998 – De ILO-verklaring over de Fundamentele Principes en Rechten op het Werk

Lidstaten verbinden zich ertoe de rechten en principes te respecteren en te bevorderen rond (1) de vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling, (2) de bestrijding van kinderarbeid, (3) de opheffing van elke vorm van dwangarbeid en (4) de opheffing van discriminatie op het werk. En dat onafhankelijk van het feit of ze de overeenstemmende conventies hebben bekrachtigd of niet.

 

2008 – De Verklaring over Sociale Rechtvaardigheid voor een Eerlijke Globalisering

De Verklaring promoot waardig werk via 4 doelstellingen die onafscheidelijk zijn, met elkaar verbonden en wederzijds ondersteunend: (1) creatie van werkgelegenheid, (2) sociale bescherming, (3) sociale dialoog en (4) fundamentele principes en rechten op het werk. Ze promoot verder de sociale dialoog en het tripartisme – de samenwerking tussen regeringen, werkgevers en werknemers - als de meest aangewezen methodes om economische ontwikkeling te vertalen naar sociale vooruitgang, en sociale vooruitgang naar economische ontwikkeling. In hetzelfde jaar breekt de financiële crisis uit, de sterkste economische teruggang sedert de Grote Depressie.

 

2009 – Het wereldwijde Jobpact

Dit wereldwijde Jobpact zet regeringen ertoe aan om van de creatie van werkgelegenheid een speerpunt te maken in hun economisch herstelbeleid, maar ook de sociale bescherming van de werknemers en hun families uit te breiden.

 

2015 – Waardig werk staat centraal in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

De 4 pijlers van waardig werk worden integrale elementen van de VN-Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling: rechten op het werk, de creatie van werkgelegenheid & de ontwikkeling van bedrijven, sociale bescherming en sociale dialoog. SDG8 is speciaal gewijd aan waardig werk.

 

2019 – ILO 100 jaar: bouwen aan een toekomst die werkt voor iedereen

Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de ILO wordt een onafhankelijk rapport voorgesteld met trends en aanbevelingen over de wereld van werk en haar toekomst.

Bron: ILO

 

Lees ook:

De vele hordes naar waardig werk voor iedereen (interview ILO-topman Guy Ryder)

ILO 100 jaar: hoe de organisatie ontstond

ILO in een notendop

ILO Waardig werk
Terug Economie
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 4 /9 ILO 100 jaar: hoe de organisatie ontstond