Twee koninkrijken, één partnerschap

Romain Guns
16 oktober 2018
Het koninkrijk Marokko en het koninkrijk België kunnen terugblikken op een gedeelde geschiedenis. Beide landen gaan nu de samenwerkingsovereenkomst die ze voor de jaren 2016 tot 2020 hadden getekend, herbekijken. Marokko dat is uitgegroeid tot een middeninkomensland en nu zijn eigen ontwikkeling in handen neemt, krijgt van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking ondersteuning voor onder meer het migratiebeleid.

De voorbije jaren heeft Marokko werk gemaakt van grootschalige investeringsprojecten om de toegang tot drinkbaar water en de elektriciteitsvoorziening te verbeteren. Anderzijds blijven onderwijs en gezondheidszorg achtergesteld. Het nieuwe samenwerkingsprogramma dat op 19 mei 2016 tot stand kwam, zal als gevolg van deze ontwikkelingen, vooral inzetten op de overdracht van kennis, know-how en technologie in specifieke niches. Thema’s als de versterking van democratische beginselen en mensenrechten worden echter niet uit het oog verloren. Andere aandachtsgebieden in het programma zijn: een op rechten gebaseerde aanpak, ondersteuning van duurzame en inclusieve economische ontwikkeling; streven naar synergieën tussen de door alle partners ondernomen acties en de daadwerkelijke integratie van transversale thema’s.

De pijlers van het samenwerkingsprogramma 2016-2020 zijn:

 

De bevordering van de rechten van vrouwen en kinderen via ontwikkeling en ondernemerschap

Het project MBI is afgestemd op de « Stratégie nationale en faveur des Marocains résidents à l’étranger » (SNMRE) en is ook in overeenstemming met de Marokkaanse grondwet waarin de bescherming van hun rechten en belangen is verankerd. Met dit project bevestigt België zijn bereidheid om de nauwe banden met het koninkrijk Marokko in stand te houden en verder te ontwikkelen en zo een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het land. Het opzet van het project is duurzaam gebruik te maken van de inbreng van Marokkanen die in België wonen en hen op weg te helpen bij productieve investeringen met een sterk potentieel voor de ontwikkeling van het land. Het instrument daarvoor is een consortium dat bestaat uit overheidinstellingen en bedrijven, zowel uit Marokko als uit België. 

Het opzet van het project is duurzaam gebruik te maken van de inbreng van Marokkanen die in België wonen en hen op weg te helpen bij productieve investeringen met een sterk potentieel voor de ontwikkeling van het land.

Zes vrouwen van een coöperatieve – zittend op een tapijt, tegen een muur – verwerken argannoten.
© Shutterstock

Met een innovatieve informatiecampagne wordt bekendheid gegeven aan het project MBI en worden de Marokkanen die in België wonen en die openstaan voor investeringsprojecten aangesproken. De geselecteerde investeerders krijgen dan een persoonlijke begeleiding in de vorm van opleidingen en coaching door bedrijfsspecialisten.

Dankzij dit project krijgt de Marokkaanse diaspora de beschikking over een duurzaam instrument om hoogwaardige investeringsprojecten te verwezenlijken in Marokko. Het project gaat ook gepaard met een sensibilisering van Belgische organisaties die werken rond de bevordering van ondernemerschap, om meer oog te hebben voor de specifieke behoeften van ondernemers uit de Marokkaanse diaspora.

 

De rechten van migranten en de versterking van de competenties en de overheidsadministratie ten behoeve van de burger

Met 3 acties die gericht zijn op het migratievraagstuk wil België niet alleen zijn ervaring als migratieland delen met Marokko en zo het land helpen bij de uitvoering van een migratiebeleid maar ook de expertise benutten van Marokkanen die in België wonen. De projecten « AMUDDU » en « Empowerment juridique » nemen de « Stratégie nationale d’Immigration et d’Asile » (SNIA) als leidraad en maken ook gebruik van de componenten die verband houden met beroepsopleiding en tewerkstelling maar ook met de toegang tot rechten.

Dankzij deze projecten kunnen de belangrijkste actoren van economische integratie in Marokko, met name l’Entraide Nationale en l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC), de nodige instrumenten en mechanismen ontwikkelen die het gereedschap vormen voor de uitvoering van de SNIA.

De meest recente actie betreft het juridisch empowerment van migranten met de hulp van het Noodtrustfonds  van de Europese Unie . Het doel van dit project is migranten en vluchtelingen beter gebruik te laten maken van hun rechten door de expertise te vergroten van de actoren die hierin de schakel zijn (advocaten, rechtenstudenten, verenigingen en personeel van overheidsinstanties). Het project maakt migranten bewust van hun rechten en wijst hen de weg naar de juridische dienstverlening, wat hun sociaal-economische integratie en hun deelname aan de Marokkaanse samenleving versnelt.

Dankzij dit project krijgen de partners die werken aan de economische integratie en hun instrumentarium willen aanpassen aan de specifieke noden van migranten, de nodige werkmiddelen aangereikt.

Het opzet van het project AMUDDU is een platform creëren voor synergieën en coördinatiemechanismen tussen de actoren die betrokken zijn bij economische integratie, meer bepaald tussen de instellingen Entraide Nationale en ANAPEC. Het project vertrekt vanuit de bestaande structuren om de capaciteit van het personeel van deze instellingen te versterken en de krachten te bundelen met andere partners. Het project voor juridisch empowerment van migranten bestaat uit de inrichting van juridische hulpcentra bij de universiteiten van Rabat, Casablanca, Tanger en Oujda.

Dankzij dit project krijgen de partners die werken aan de economische integratie en hun instrumentarium willen aanpassen aan de specifieke noden van migranten, de nodige werkmiddelen aangereikt. Verder is het project gericht op een versterking van de competenties van de stakeholders en op een verbetering van de coördinatiemechanismen tussen de projectpartners onderling. Dit is bevorderlijk voor de synergieën die nodig zijn voor een betere uitvoering van het SNIA.

Wat de acties op lokaal niveau betreft, heeft België voor de Région de l’Oriental een investering van  16,85 miljoen euro gepland. Daarnaast valt op te merken dat de lopende projecten binnen het programma 2010-2013 verband houden met landbouw en water en nog tot 2020 doorlopen. Op een totaalbedrag van 74,6 miljoen euro valt er nog 37 miljoen euro te besteden.

Tot slot nog dit, de op mensenrechten gebaseerde aanpak kan dienst doen als hefboom voor ontwikkeling. Marokko is de enige ontwikkelingspartner van België die is uitgegroeid tot middeninkomensland, een duidelijk bewijs van de mogelijkheden die het Belgisch-Marokkaanse partnerschap in zich draagt. 

Migranten Marokko
Terug Economie
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 3 /3 Van migratie naar ondernemerschap, een toekomst voor Senegal