Van migratie naar ondernemerschap, een toekomst voor Senegal

Romain Guns
24 september 2018
Het is algemeen bekend dat Senegal, net als heel wat buurlanden, te kampen heeft met een stilaan onhoudbare emigratiebeweging. Om deze onbedachtzame landvlucht een halt toe te roepen zien talrijke initiatieven ter plaatse het licht, waaronder het PARERBA-project van het Belgisch ontwikkelingsagentschap (Enabel).

Aida Seck, een jonge Senegalese die een diploma haalde aan de Université de Paris, stelde zich in een interview met De Tijd de volgende vraag : ‘Hoe kan Senegal een welvarend land worden als iedereen het verlaat?’

Migratie vormt inderdaad een van de belangrijkste problemen in het gebied van het Bassin arachidier. Verblind door de misvatting dat op het oude continent gemakkelijk en snel geld te verdienen valt, willen zowat alle jonge Senegalezen naar Europa trekken, zelfs met gevaar voor eigen leven. En toch doet de Senegalese economie het lang niet slecht. De economische groei bedraagt jaarlijks 6 à 7 %, maar houdt jammer genoeg geen gelijke tred met de bevolkingsaangroei. Voor de generatie jonger dan 25 jaar, die tot alles bereid is, blijft migratie naar Europa de weg naar een zorgelozer leven dan dat van de generaties voor hen, ook al moeten ze daarvoor mishandeling, opsluiting, vernederingen of misbruik ondergaan.

Maar dan zorgen weer anderen voor een trendbreuk: zij die in eigen land willen investeren om het beter te maken. Dat is ook de essentie van de politique nationale de migration du Sénégal (PNMS), die in overeenstemming met de standpunten van het Plan Sénégal émergeant (PSE) werd uitgewerkt. Doel: tegen 2025 van Senegal een voortrekkersland maken op vlak van solidariteit en als rechtsstaat. Een doeltreffende aanpak van het migratievraagstuk en een maximalisering van de positieve effecten van migratie kunnen immers leiden tot duurzame ontwikkeling. Toch blijven tal van factoren overeind die de migratie versterken, met name de werkloosheid, de armoede, de grote ongelijkheden in de ontwikkeling van landen en de structurele onzekerheid in bepaalde streken.  

Migratie zal een zwaarwegend fenomeen van deze tijd blijven, alsook een complexe en multidimensionale evenwichtsoefening die zowel op nationaal als op internationaal niveau op weloverwogen wijze moet worden aangepakt.

Direction générale de la planification et des politiques économiques (DGPPE)

Bewustmaking

Om deze reden willen verenigingen zoals “Saloum Rapatak” de bevolking bewust maken van de gevaren van migratie, onder meer door de desinformatie te doorpikken en te waarschuwen voor de de risico’s. De Senegalese bevolking is inderdaad zeer slecht geïnformeerd over de gevaren van migratie, maar heeft ook te weinig zicht op de kansen in eigen land. De bewustmaking wil de Senegalezen er dan ook toe aanzetten in hun land te blijven en er te investeren. Ze kunnen aan landbouw doen, vee houden en aardnoten, maïs of gierst verbouwen. Het is belangrijk dat jongeren ook beseffen dat migratie schaduwkanten heeft en dat ze weten dat ook in Senegal een toekomst voor hen is weggelegd!

Jongeren een toekomstperspectief in eigen land geven, dat is het idee van waaruit het project "PARERBA" is gegroeid. Deze overeenkomst ter waarde van 18 miljoen euro tussen Enabel (het Belgisch Ontwikkelingsagentschap) en de Europese Unie, maakt de financiering mogelijk van acties die een antwoord bieden op de uitdagingen van illegale migratie en gedwongen verplaatsing Zo bestaat er een tuinbouwproject waarin een honderdtal dorpelingen in Keur Samba Gueye de kans krijgen om ajuin, sla, tomaten of aubergines te telen op een eigen perceel grond. Het project wil de plattelandsvlucht afremmen en meer economische kansen bieden door een aanpak op twee hoofdlijnen: de productie en de productiviteit van landbouwbedrijven verhogen en op het platteland de ondernemingszin van jongeren stimuleren in de interventiegebieden. Het project moet de gerichte opleidingen en beroepsopleidingen toegankelijker maken en de financiering van productieve projecten vergemakkelijken. Daarnaast heeft het PARERBA-project, samen met de technische partner, het Agence Nationale du Conseil Agricole et Rural (ANCAR), "Champs Ecole Paysans” (landbouwveldscholen) op touw gezet. Jonge producenten kunnen er nieuwe landbouwkundige kennis en vaardigheden opdoen.

Het project wil de plattelandsvlucht afremmen en meer economische kansen bieden door een aanpak op twee hoofdlijnen: de productie en de productiviteit van landbouwbedrijven verhogen en op het platteland de ondernemingszin van jongeren stimuleren in de interventiegebieden.

Twee vrouwen wegen een hoeveelheid granen.

Tot slot kan worden gesteld dat er behoefte is aan een betere territoriale en sociaal-economische kennis van Senegal en aan betere manieren van samenwerking tussen de verschillende stakeholders. Het is hier en nu belangrijk om te investeren in de opleiding van jongeren in Senegal en net dat wil het Belgische agentschap bereiken met projecten die geschoolde jongeren ertoe aanzetten in hun land te investeren voor een betere toekomst. Het is dus zaak de terugkeer van talrijke migranten uit Europese landen en de subregio te nutte te maken. Deze diaspora is immers de motor van initiatieven die de ontwikkeling van het land dat ze verlieten ten goede komen.

Migratie Senegal
Terug Mens
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 4 /3 Migratie als uitweg uit armoede