Waarom internationale samenwerking meer dan ooit belangrijk is

Chris Simoens
18 november 2017
De nieuwe digitale Glo.be belicht welke inspanningen België doet in het buitenland om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te helpen realiseren. Glo.be brengt ook achtergrondinformatie over de grote thema’s van de internationale samenwerking zoals die vervat zijn in de SDG’s. Want we kunnen er niet om heen: internationale samenwerking is meer dan ooit nodig.

Laat het duidelijk zijn: we leven beter dan ooit tevoren. We eten en wonen beter, leven langer en gezonder, hebben meer vrije tijd. Niet alleen bij ons, maar ook elders in de wereld kunnen steeds meer mensen zich een comfortabeler bestaan veroorloven. In de voorbije kwarteeuw kregen 2,6 miljard mensen toegang tot veilig drinkwater en konden 2,1 miljard mensen eindelijk een degelijk toilet gebruiken. Ondanks de bevolkingsgroei daalde het percentage chronisch ondervoede mensen van 23,3% (1990-1992) tot 12,9% (2014-2016).

589 miljoen van de 650 miljoen jonge kinderen gaan naar school. In 1980 was nog bijna de helft van de wereldbevolking analfabeet, in 2014 was dat nog 14%. De situatie van meisjes en vrouwen gaat er op vooruit: minder kindhuwelijken, meer meisjes naar school, meer vrouwen in het parlement…

Heel wat ziektes hebben minder impact. De afgelopen 15 jaar halveerde het aantal malariadoden. In 2015 overleden er 49 miljoen mensen minder aan tuberculose dan in 2000. De mazelensterfte daalde met 80% sinds 1980 en polio is vrijwel uitgeroeid. En ja, er sterven dagelijks nog steeds 3000 mensen aan aids, maar tien jaar geleden was dat nog bijna het dubbele. Om maar enkele cijfers te noemen.

Dat neemt niet weg dat onze wereld voor grote uitdagingen staat. De groeiende wereldbevolking en de toenemende levensstandaard leggen steeds meer beslag op onze planeet: onze oceanen zitten bomvol plastic, olie of zware metalen en steeds meer bossen en gezonde bodems gaan verloren. De klimaatverandering dreigt door extreme droogte én overstromingen de positieve verworvenheden ongedaan te maken. Er ontstonden nieuwe langdurige conflicten zoals in Syrië en Jemen. Gewelddadig extremisme en internationaal terrorisme vormen een moeilijk aan te pakken fenomeen.

Voor de industriële revolutie kwam ongelijkheid minder voor dan nu. 94% van de bevolking, overal ter wereld, was immers straatarm en dus gelijk. De toenemende welvaart creëerde grotere verschillen, vooral in landen in ontwikkeling. Hoewel velen het vandaag steeds beter hebben, krijgen sommigen de indruk dat de vooruitgang aan hen voorbijgaat. De ‘globalisering’ – de wereld als één grote markt waarin iedereen je concurrent kan zijn – kaapt jobs weg. En de instroom van vluchtelingen ervaren velen als een aantasting van hun identiteit. Let wel: België blijft nog één van de meest gelijke landen ter wereld.

 

We kunnen de klok niet terugdraaien: de meeste uitdagingen waar we voor staan, kan een individueel land niet oplossen.

Toch heeft niemand er baat bij dat landen zich opsluiten binnen hun nationale grenzen. We kunnen de klok niet terugdraaien: de meeste uitdagingen waar we voor staan, kan een individueel land niet oplossen. Klimaat, vervuiling, handel… kennen immers geen grenzen. Door de eeuwen heen raakten alle landen meer en meer verweven: een land staat niet langer los van het buitenland, meer nog, een land kan niet meer zonder dat buitenland. Net zoals we meer en meer beseffen dat een mens niet los staat van zijn natuurlijke omgeving. Om een waardig leven te kunnen leiden, hebben we die natuurlijke omgeving – en het buitenland – broodnodig.

De VN-Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling heeft de huidige mondiale uitdagingen uitstekend verwoord. Deze vonden hun concrete uitwerking in 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s. Alle landen hebben zich achter deze doelstellingen geschaard. Ze drukken het verlangen uit naar een betere wereld voor iedereen: een plek waar elk mens een waardig, vervullend leven kan leiden in een gezonde natuurlijke omgeving en waar conflicten op een vreedzame manier opgelost kunnen worden. Met bovenal die ene voorname richtlijn: leave no one behind!

Niemand mag uit de boot vallen, elk mens heeft recht op vervulling van zijn diepmenselijke behoeftes. Daarom besteden de SDG’s zoveel aandacht aan gelijkheid. SDG10 is er zelfs volledig aan gewijd: de inkomenskloof en discriminatie terugdringen, een volwaardige stem geven aan iedereen, inclusief de minst bedeelde landen en individuen, en de rijkdom herverdelen tussen rijke en arme landen. Een gelijkere wereld is een harmonischer wereld.

Alle landen staan voor mondiale uitdagingen die we alleen samen kunnen oplossen. Dat betekent niet dat we het lokale overboord gooien. We kunnen inderdaad niet blijven goederen en half afgewerkte producten de wereld rondsturen. We dienen daarentegen economieën uit te bouwen gebaseerd op lokale troeven. De economie van de toekomst zal een kringloopeconomie zijn: afval is grondstof. De leuze ‘denk mondiaal, handel lokaal’ heeft nog niet aan waarde ingeboet. Toch zal internationaal transport onmisbaar blijven, al was het maar omdat niet alles op één en dezelfde plek geproduceerd kan worden. Die internationale handel dient wel op een eerlijke en milieuvriendelijke manier te gebeuren. En een open economie produceert nog altijd de meeste jobs.

Evenmin leidt internationale samenwerking tot verlies van onze eigenheid. Integendeel. De SDG’s willen net aan allen een waardig, vervullend leven bieden.

Evenmin leidt internationale samenwerking tot verlies van onze eigenheid. Integendeel. De SDG’s willen net aan allen een waardig, vervullend leven bieden. Een mens kan zich pas vervuld voelen als er sprake is van respect en waardering voor zijn eigenheid, naast erbij horen, vriendschap, ontplooiing… Deze basisbehoeften zijn voor iedereen gelijk. Toont dat niet aan dat we als mensen veel meer gemeen hebben dan wat ons scheidt? Als we vanuit dat besef de andere kunnen benaderen, vormt het anders zijn van de andere geen bedreiging, maar een aanvulling.

Ook België wil zich ten volle inzetten voor de SDG’s. Glo.be zal daarvan getuigen. We hopen dat Glo.be een inspiratiebron vormt voor vele lezers!

 

Bron van de cijfers: www.worldsbestnews.nl

Internationale samenwerking
Terug naar dossier
Imprimer
In dezelfde categorie - Artikel 19 /20 Van verstotelinge tot voorzitster