Over Glo.be

Glo.be is een informatiestek van de Belgische Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Zij bericht over activiteiten die België uitvoert in het buitenland om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te helpen realiseren (kader). Daarnaast biedt zij achtergrondinformatie over de diverse thema’s die verband houden met de SDG’s. Glo.be gaat breder dan de activiteiten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (kader), en belicht ook acties van andere departementen van de FOD Buitenlandse Zaken rond mensenrechten, klimaat, vrede, veiligheid en dergelijke.

De website ligt volledig in lijn met de universele VN-Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling, die eind september 2015 werd aangenomen door de internationale gemeenschap. We groeperen de thema’s dan ook rond de 5 pijlers van de SDG’s: mens, planeet, economie, vrede & veiligheid, en samenwerking (zie kader SDG’s).

Voor informatie over de organisatie en de werking van de FOD Buitenlandse Zaken kunt u terecht op www.diplomatie.belgium.be.

Informatie en initiatieven over en rond de SDG’s in België vindt u op www.sdgs.be.

Historiek

Onder de naam Dimensie 3 ging het magazine van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in 1975 van start. Het blad berichtte over de Belgische activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast bracht het achtergrondinformatie rond problemen en uitdagingen die verband houden met de Noord-Zuidverhouding. In 2014 werd Dimensie 3 omgedoopt tot Glo.be.

In 2017 ging Glo.be digitaal. Het papieren magazine maakt plaats voor een informatiewebsite die verder blijft informeren en sensibiliseren rond thema’s gelinkt aan de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, maar dan wel in ruime zin. Focus ligt op de inspanningen die België levert om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in het buitenland te helpen realiseren.

De pdf-versie van de papieren nummers vindt u hier terug. Via de zoekmachine kunt u de meest relevante artikels van de laatste jaren per thema terugvinden.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking ijvert voor een rechtvaardige, eerlijke en duurzame wereld waar iedereen in vrede, veiligheid en vrijheid kan leven, zonder armoede. De partners die gefinancierd worden door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) van de FOD Buitenlandse Zaken zijn het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (Enabel) dat vooral instaat voor de gouvernementele samenwerking, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO), alsook non-gouvernementele actoren (ngo’s, universiteiten, wetenschappelijke instellingen…) en multilaterale (VN-agentschappen, EU, Wereldbank…). Ze voeren het Belgisch beleid rond ontwikkelingssamenwerking uit.

Meer en meer groeien ontwikkelingssamenwerking en het buitenlands beleid naar elkaar toe. De SDG’s versnellen dat proces. Ze stellen immers een universele agenda voor duurzame ontwikkeling voorop die voor alle landen geldt. Het klassieke onderscheid tussen een rijk Noorden en een arm Zuiden valt weg. Men spreekt steeds vaker over ‘internationale samenwerking’.

Logo Belgische Ontwikkelingssamenwerking

 

 

Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s?

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) zijn 17 doelen om tegen 2030 van de wereld een duurzamere plek te maken met meer gelijkheid en meer welzijn. Alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties hebben zich geëngageerd om de SDG’s te realiseren.

De eerste 15 doelen stemmen overeen met de 3 pijlers van duurzame ontwikkeling: people (sociaal of ‘mens’), planet (ecologisch of ‘planeet’) en prosperity (economisch of ‘economie’). De 2 laatste doelen scheppen het onmisbare kader: peace (SDG16 – vrede & veiligheid) en partnership (SDG17 – partnerschap).

Op de Glo.be-site wordt dat:

Mens (zorg voor elkaar)

1. Geen armoede 3. Goede gezondheid en welzijn 4. Kwaliteits-onderwijs 5. Gender-gelijkheid 11. Duurzame steden en gemeenschappen

Planeet (zorg voor het milieu)

6. Schoon water en sanitair 7. Betaalbare en duurzame energie 13. Klimaatactie 14. Leven in het water 15. Leven op het land

Economie (produceer en deel)

2. Geen honger 8. Eerlijk werk en economische groei 9. Industrie, innovatie en infrastructuur SDG10 12. Verantwoorde consumptie en productie

Vrede & veiligheid

16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Samenwerking

17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

In een nummer van Glo.be gewijd aan de SDG’s (nr 2015/4) komt u er meer over te weten. U kunt ook terecht op https://sustainabledevelopment.un.org/